Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Rowing in Europe GmbH door particuliere klanten.

Particuliere klanten in deze zin zijn personen met woonplaats en leveringsadres in de Bondsrepubliek Duitsland, voor zover de door hen bestelde goederen niet aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Zakelijke klanten worden verzocht bestellingen te plaatsen op de bestelpagina’s die toegankelijk zijn via de zakelijke klantenlogin (Mijn Account).

Prijzen en verzendkosten

De genoemde prijzen zijn eindprijzen inclusief. Omzetbelasting. Het bij de bindende bestelling vermelde bedrag is van toepassing. Daarnaast zijn er verzendkosten, die afhankelijk zijn van de verzendmethode en de grootte en het gewicht van het/de door u bestelde artikel(en).
Wij nemen de reguliere kosten van de retourzending voor onze rekening indien u de goederen retourneert met gebruikmaking van uw herroepingsrecht. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betalen wij ook de verzendkosten terug.

Betaling

De betaling geschiedt bij de levering door middel van

– Debetnota

– PayPal

Wanbetaling

Als u in gebreke blijft met de betaling, heeft Rowing in Europe GmbH het recht om rente op achterstallige betalingen in rekening te brengen tegen een tarief van 5 procentpunten boven de basisrentevoet p.a. die door de Deutsche Bundesbank voor het tijdstip van de bestelling is bekendgemaakt. In het geval dat Rowing in Europe GmbH aantoonbaar hogere schade heeft geleden als gevolg van de vertraging, heeft Rowing in Europe GmbH het recht deze schade te vorderen.

Retentierecht

De klant kan slechts een retentierecht uitoefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

Levering

(1) De levering geschiedt op het door de klant opgegeven leveringsadres, binnen

– Europa
(2) Indien overmacht (natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslag) de levering of enige andere dienst blijvend onmogelijk maakt, is de prestatieplicht van Rowing in Europe GmbH uitgesloten. Reeds betaalde bedragen zullen door Rowing in Europe GmbH onverwijld worden terugbetaald.

(3) Rowing in Europe GmbH kan nakoming ook weigeren voor zover dit een inspanning vereist die in geen verhouding staat tot het belang van de klant bij de nakoming van de koopovereenkomst, rekening houdend met de inhoud van de koopovereenkomst en de eisen van goede trouw. Reeds betaalde bedragen zullen door Rowing in Europe GmbH onverwijld worden terugbetaald.

(4) Volumineuze goederen (pakketten met een groter volume dan 1 m²) worden gewoonlijk door een expediteur geleverd. Rowing in Europe GmbH wijst er uitdrukkelijk op dat deze goederen niet in huis worden gedragen.

Gunstige verzendmethode voor retourzendingen

(1) Gebruik bij het retourneren van de goederen en accessoires zo mogelijk de originele verpakking, ook als deze beschadigd is door een opening voor het testen van de werking.

(2) Gebruik het volledig afgestempelde en geadresseerde retourlabel dat bij de levering van de goederen is gevoegd om de goederen terug te sturen. Dit is de eenvoudigste en meest kosteneffectieve verzendoptie. Zij zijn niet verplicht van deze retourprocedure gebruik te maken. Als u echter een onnodig dure verzendmethode kiest, kan het zijn dat u ons de hogere kosten moet betalen in vergelijking met een goedkopere verzendmethode.

Eigendomsvoorbehoud

Totdat alle vorderingen op de klant uit hoofde van de koopovereenkomst volledig zijn voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van Rowing in Europe GmbH. Zolang dit eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de klant de goederen niet doorverkopen of vervreemden; met name mag de klant derden contractueel geen gebruik van de goederen toestaan.

Rechten op gebreken

(1) Rowing in Europe GmbH zal, naar keuze van de klant en op kosten van Rowing in Europe GmbH, een product dat reeds bij levering defect is (garantiegeval) vervangen door een product zonder gebreken of professioneel laten repareren (aanvullende prestatie). De klant wordt erop gewezen dat er geen sprake is van garantie indien het product op het moment van risico-overdracht de overeengekomen kwaliteit had. Een garantiegeval bestaat met name niet in de volgende gevallen:

a) in geval van schade aan de klant veroorzaakt door verkeerd of oneigenlijk gebruik,

b) in geval van schade veroorzaakt door blootstelling van de producten aan schadelijke invloeden van buitenaf bij de klant (met name extreme temperaturen, vochtigheid, uitzonderlijke fysieke of elektrische belasting, spanningsschommelingen, bliksem, statische elektriciteit, brand).

(2) Bovendien geeft Rowing in Europe GmbH geen garantie voor een defect veroorzaakt door een onjuiste reparatie door een niet door de fabrikant erkende servicepartner.

(3) Indien de door de klant gewenste aanvullende prestatie (vervangende levering of reparatie) een inspanning vergt die, gelet op de prijs van het product, in geen verhouding staat tot het belang van de klant bij prestatie, rekening houdend met de inhoud van de overeenkomst en de eisen van goede trouw – waarbij met name rekening moet worden gehouden met de waarde van het gekochte voorwerp in vrij van gebreken, de ernst van het gebrek en de vraag of de andere aanvullende prestatie kan worden verricht zonder aanzienlijke nadelen voor de klant – is de aanspraak van de klant beperkt tot de desbetreffende andere aanvullende prestatie. Het recht van Rowing in Europe GmbH om ook deze andere vorm van nakoming achteraf onder bovengenoemde voorwaarde te weigeren, blijft onaangetast.

(4) Zowel in geval van reparatie als in geval van vervanging is de klant verplicht het product op kosten van Rowing in Europe GmbH naar het door Rowing in Europe GmbH opgegeven retouradres te sturen, onder vermelding van het bestelnummer. Alvorens het product op te sturen, moet de klant alle door hem ingebrachte voorwerpen uit het product verwijderen. Rowing in Europe GmbH is niet verplicht het product te inspecteren op de installatie van dergelijke zaken. Rowing in Europe GmbH is niet aansprakelijk voor het verlies van dergelijke items, tenzij het voor Rowing in Europe GmbH op het moment dat het product werd teruggenomen direct duidelijk was dat een dergelijk item in het product was geplaatst (in dat geval zal Rowing in Europe GmbH de klant informeren en het item klaarhouden voor afhaling door de klant; de klant draagt de kosten hiervoor). Bovendien moet de klant, alvorens een product ter reparatie of vervanging op te sturen, zo nodig afzonderlijke reservekopieën van de systeemsoftware, toepassingen en alle gegevens op het product op een afzonderlijke gegevensdrager maken en alle wachtwoorden deactiveren. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het verlies van gegevens. Ook nadat het gerepareerde product of het vervangende product aan de klant is geretourneerd, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de software en gegevens te installeren en de wachtwoorden opnieuw te activeren.

(5) Indien de klant de goederen opstuurt om een vervangend product te ontvangen, geldt voor de terugzending van het gebrekkige product de volgende bepaling: Indien de klant het goed tussen de levering en de terugzending in gebrekvrije staat heeft kunnen gebruiken, vergoedt de klant de waarde van de door hem genoten voordelen. De klant moet een vergoeding betalen voor het verlies of de verdere verslechtering van de goederen die niet door het gebrek is veroorzaakt, alsmede voor de onmogelijkheid om de goederen terug te zenden in de periode tussen de levering van de goederen en de terugzending van de goederen die niet door het gebrek is veroorzaakt. De klant hoeft geen vergoeding te betalen voor de verslechtering van de goederen als gevolg van het beoogde gebruik van de goederen. Voorts geldt de verplichting tot vergoeding van het waardeverlies niet voor de terugzending van een gebrekkig product in geval van een garantieclaim,

a) indien het gebrek dat recht geeft op herroeping pas tijdens de bewerking of verwerking aan het licht is gekomen,

b) indien Rowing in Europe GmbH verantwoordelijk is voor de verslechtering of het verlies of indien de schade ook bij Rowing in Europe GmbH zou zijn opgetreden,

c) indien de verslechtering of het verlies bij de klant is opgetreden hoewel de klant de zorgvuldigheid heeft betracht die hij voor zijn eigen zaken gewoon is.

(6) De aansprakelijkheid van de klant voor schade in geval van schending van de verplichting tot teruggave van goederen waarvoor de klant verantwoordelijk is, wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.

(7) De klant kan naar eigen goeddunken van de overeenkomst afzien of de koopprijs verminderen indien de reparatie of vervangende levering niet binnen een redelijke termijn tot een met de overeenkomst overeenstemmende toestand van het product heeft geleid.

(8) Bovendien kunnen er in het kader van een door de fabrikant verleende garantie ook vorderingen tegen de fabrikant bestaan, die onder de desbetreffende garantievoorwaarden vallen.

(9) De wettelijke garantie van Rowing in Europe GmbH eindigt twee jaar na levering van de goederen. De termijn begint met de ontvangst van de goederen.

Aansprakelijkheid

(1) In geval van lichte nalatigheid is Rowing in Europe GmbH alleen aansprakelijk voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen en beperkt tot de voorzienbare schade. Deze beperking geldt niet in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Rowing in Europe GmbH is niet aansprakelijk voor enige andere schade die door lichte nalatigheid wordt veroorzaakt door een gebrek in het voorwerp van aankoop.

(2) Ongeacht enige fout van Rowing in Europe GmbH, blijft elke aansprakelijkheid van Rowing in Europe GmbH in het geval van bedrieglijk verzwijgen van het gebrek of het aannemen van een garantie onaangetast. De garantie van de fabrikant is een garantie van de fabrikant en houdt geen overname van garantie door Rowing in Europe GmbH in.

(3) Rowing in Europe GmbH is ook verantwoordelijk voor de onmogelijkheid van levering die toevallig optreedt tijdens de vertraging, tenzij de schade ook zou zijn opgetreden in geval van tijdige levering.

(4) De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en werknemers van Rowing in Europe GmbH voor schade die door hen is veroorzaakt door lichte nalatigheid is uitgesloten.

Toepasselijk recht

Het contract tussen u en Rowing in Europe GmbH wordt uitsluitend beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitdrukkelijke uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De dwingende bepalingen van de staat waar u uw gewone verblijfplaats heeft, blijven onverlet.

Plaats van jurisdictie

Indien u, in tegenstelling tot de informatie die u bij uw bestelling hebt verstrekt, geen woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland heeft, of indien u na het sluiten van de overeenkomst uw woonplaats naar het buitenland verplaatst, of indien uw woonplaats op het moment van het instellen van de vordering niet bekend is, is Duitsland de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de contractuele relatie.

Geschillenbeslechting

Algemene informatievereisten voor alternatieve geschillenbeslechting krachtens artikel 14, lid 1. 1 ODR-verordening en § 36 VSBG (Wet op de beslechting van consumentengeschillen):

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u op dit adres kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Slotbepalingen

(1) Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst onverlet, voor zover een contractant daardoor niet onredelijk wordt benadeeld.

(2) Wijzigingen van of aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk gebeuren.

Advertising